Strict Standards: Redefining already defined constructor for class wpdb in /DISK2/WWW/rajecek-zabreh.cz/www/wp-includes/wp-db.php on line 57 Zneužitá ekologie aneb Wanemi CZ a Zábřeh vs. Sdružení Za zdravý Ráječek » Časová osa

Rubrika Časová osa :

Stažení referenda z jednání (2/2008)

29. 2. 2008

Na veřejném zasedání ZM, které bylo, jak jinak než bouřlivé, se potřebná většina zastupitelů neshodla na termínu konání místního referenda, proto bylo zatím staženo z jednání. Na jejich hlasování měl zásadní vliv “nátlak” právního stanoviska, zaslaného všem zastupitelům z popudu firmy Wanemi.

Advokátní kancelář Čalfa, Bartošík a partneři v tomto dopise hrozí zastupitelům, že pokud budou hlasovat PRO REFERENDUM, vystavují se nebezpečí, že je protistrana bude žalovat a mohou přijít i o svůj soukromý majetek! Toto zastrašování je naprosto nepřípustné – zastupitel vykonává svoji funkci zástupce občanů, kterými byl zvolen a nesmí na něj být prováděn žádný nátlak s pohrůžkami ztráty osobního majetku!

Text dopisu advokátní kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři byl zaslán na Českou advokátní komoru, aby posoudila, zda je možné, a v souladu s etikou advokátní komory, aby její členové (míněni Čalfa a Bartošík) takto ovlivňovali zastupitele a jejich svobodné rozhodování.

Rozhodl obrat v hlasování zastupitele RNDr. Lubomíra Peka, který referendum původně podpořil, ale v hlasování o termínu referenda se zdržel hlasování. Tak zásadní obrat ve svém názoru veřejně zdůvodnil OBAVAMI O SVŮJ MAJETEK V SOUVISLOSTI S DOPISEM OD A.K. ČALFA A BARTOŠÍK!!! Zastrašovací taktika Wanemi tak slavila úspěch!

Umístěno v Časová osa | Nekomentováno

Veřejné projednání posudku (1/2008)

30. 1. 2008

Před konáním veřejného projednání byly na MŽP dodány tyto připomínky:

Dne 7.1.2008 se ve velkém sále kulturního domu konalo veřejné projednání záměru a jeho vlivů na životní prostředí (tzv. EIA). Toto veřejné projednání se setkalo s nevalným zájmem občanů města (zpola zaplněný sál KD). Nekonečný maraton připomínek, námitek, vysvětlování mnoha připomínkujícími a obhajobou byl ukončen po více jak šesti hodinách. Během tohoto jednání však zpracovatel posudku při svých vstupech vystupoval ne jako nestranný a nezávislý posuzovatel záměru, ale jako jeho obhájce. Vypořádání převážné většiny vznesených připomínek bylo vágní a podle našeho názoru nestanovil takové požadavky na správnost a úplnost dokumentace, aby tato dokumentace mohla sloužit jako podklad pro konečné souhlasné stanovisko MŽP bez důvodných pochybností o jeho správnosti. Na toto jeho jednání byly podány jak ze strany rady města, tak ObÚ Leština i občanského sdružení stížnosti. Rada města adresovala stížnost přímo ministru životního prostředí, ObÚ a OS si stěžovali na MŽP (Ministerstvo životního prostředí).

Ač veřejné projednání bylo na začátku ledna, tak na vznesené námitky jak písemné, tak zvukově zaznamenané zatím zpracovatel posudku nereagoval.

Umístěno v Časová osa | Nekomentováno

Odsouhlasení místního referenda, posudek EIA (12/2007)

30. 12. 2007

Na dalším veřejném zasedání ZM bylo po dramatickém jednání odsouhlaseno konání místního referenda. OS návrh na konání místního referenda uvítalo, protože referendum pokládá za nejvyšší formu demokracie a možnost pro každého občana vyjádřit svůj vlastní názor (nedoufat jen v zastoupení zvoleným zastupitelem). Nezávislým posuzovatelem fy. Ekosystém by vydán posudek o vlivu záměru na životní prostředí. Koncepce mikroregionu byla přepracována na požadavek obcí Mikroregionu Zábřežsko a jejím závěrem je, že nebyla doporučena varianta hromadného spalování biomasy v centrálním zdroji fy. Wanemi.

Umístěno v Časová osa | Nekomentováno

Zpracovávání posudku EIA (8-11/2007)

30. 11. 2007

V tomto období se objevují různé nechutné praktiky s vynesenými informacemi na některé zastupitele města, anonymy, probíhá šetření protikorupční policií, zda skutečně některý ze zastupitelů nezměnil názorovou orientaci pod případnou korupční pobídkou ze strany investora akce.

Jelikož se jednalo o skutečně závažnou problematiku při zpracovávání posudku, tak vyzvala pracovní skupina otevřeným dopisem posuzovatele záměru Ing.Hammera aby neprováděl hodnocení lokality “od stolu”, ale aby zvážil návštěvu dané lokality a seznámil se s problematickými aspekty a stanovisky oponentů záměru. Na základě této výzvy posuzovatel předmětnou návštěvu přijal a 11.10.2007 se uskutečnilo jednání na OU Leština s podrobnou rekognoskací terénu uvažované zástavby. Byla zdůrazněna i biotopová pestrost živočichů místní organizací ochránců přírody.

Jelikož dle záměru investora bude energetický zdroj potřebovat 195.000 tun biopaliva, začali jsme zjišťovat reálnost dostupnosti dřevní štěpky, případně jiného alternativního paliva. Takto vysoká spotřeba rovněž velice negativně ovlivní energetickou koncepci mikroregionu. V obavě o naplnění energetické koncepce mikroregionu jsme podali na ZM a obce mikroregionu výzvu.

Na dalším bouřlivém veřejném zasedání ZM bylo navrženo místní referendum s úkolem dopracovat podrobné podmínky jeho vyhlášení a technických okolností.

Umístěno v Časová osa | Nekomentováno

Doloženo doplnění dokumentace (7/2007)

30. 7. 2007

Oznámení o doplnění dokumentace za červenec 2007 je prakticky třetí pokus společnosti Wanemi o získání schválení dokumentace o vlivu papírny na životní prostředí. První pokus byl, když společnost Wanemi požádala MŽP, aby předložené “Oznámení záměru” bylo schváleno jako dokumentace. Neuspěla! Druhým pokusem bylo předložení “Dokumentace” v březnu – s připomínkami byl vrácen k dopracování. V “Doplnění dokumentace” se společnost snaží o vypořádání s připomínkami a opět provádí další změny. U některých údajů a parametrů o desítky procent. Překvapením je např. změna čerpání surové vody a vypouštění přečištěné vody z a do řeky Moravy. Původně to byla řeka Moravská Sázava. K této zásadní a nákladné změně (2,2km dlouhé sací a odpadní potrubí) však investor nedoložil stanovisko povodí Moravy. Značný rozsah doplňků a změn oprávněně posiluje nedůvěru občanů Ráječka i některých občanů žijících v centru Zábřeha k celé investiční akci i jejímu investorovi.

Do 24.8.2007 bylo možné všemi subjekty uplatnit námitky a připomínky k doplněné dokumentaci. Občanské sdružení podalo tyto námitky. Nahlédněte do přiloženého dokumentu, kde se dočtete, CO OPONENTŮM TOLIK VADÍ NA ZÁMĚRU WANEMI. Obce Leština a Rájec si uvědomily závažnost situace a po předchozích informačních kampaních (oboustranných - jak ze strany Wanemi, tak našeho Občaského sdružení) podaly rovněž připomínky.

Souběžně vzniklo volné sdružení oponentů – tzv.”pracovní skupina”, která sdružuje členy OS a zastupitele obcí Leština, Rájce a některých dalších obcí mikroregionu. Tato pracovní skupina stále funguje a koordinuje společný postup oponentů záměru.

Město Zábřeh opět na bouřlivém veřejném zasedání plném diskusí, výtek a narážek schválilo k odeslání na MŽP toto vyjádření, z něhož byl nakonec na návrh zastupitele Mgr. Pavla Zubíka vypuštěn poslední odstavec, který mohl zásadním způsobem ovlivnit vývoj situace : “Pokud nebudou ze strany investora předloženy jednoznačné argumenty, spočívající v představení definitivní koncepce energetického zdroje s uvedením konkrétních typů kotlů a dalšího technologického vybavení, včetně jejich výrobcem garantovaných parametrů a pokud dále nebudou zodpovězeny výše uvedené námitky z oblasti ochrany proti hluku i emisí, nesouhlasíme s pokračováním schvalovacího procesu.

Umístěno v Časová osa | Nekomentováno

Informativní schůzky, stanovisko k doplnění Dokumentace (5/2007)

30. 5. 2007

Dne 2.5.2007 se na podnět našeho občanského sdružení konečně konalo první veřejné seznámení se záměrem firmy Wanemi a stanovisky jejích oponentů. K tomuto dni přitom proběhly už dva stupně projednání EIA, ale až do této chvíle nikdo nevyvolal o tak závažném záměru veřejnou diskusi!

Účast veřejnosti byla poměrně vysoká a přítomní se zájmem sledovali představení záměru i oprávněné námitky protistrany. K uvedeným okruhům otázek proběhla široká diskuse. Zazněly připomínky, či spíše postesky, směrem k zastupitelům Města, že takovéto veřejné setkání a představení neproběhlo již v roce 2006, kdy firma Wanemi s minulým zastupitelstvem vedla jistě mnoho jednání, a zastupitelstvo na poslední chvíli rozhodlo o smlouvě na budoucí odprodej pozemků pro záměr. OS předvedlo svoji oponentní rozsáhlou prezentaci. Doporučujeme tuto prezentaci OS návštěvníkům stránek ke shlédnutí a vytvoření představy o úrovni oponentury záměru!

Veřejné projednání záměru a možnost připomínek občanů města a občanských iniciativ mělo správně probíhat s velikým předstihem (už během roku 2006), před podpisem kontroverzní SoBS kupní pozemků města v 10/2006. I před rozhodnutím Města o podpisu se mělo konat referendum.

Na konci května bylo z MŽP doručeno Wanemi stanovisko na doplnění EIA, které ukládalo investorovi doplnit dokumentaci o zapracované připomínky – těch mimo jiné bylo na 80!

Nemile nás překvapilo, že z informací na webu EIA není patrné, že na základě více než 80 připomínek byla dokumentace zásadně doplňována a přitom zároveň pozměněna - vypadl tam oddíl Doplnění dokumentace. Uvedený postup může v neinformovaném pozorovateli vyvolat dojem, že celý proces EIA proběhl hladce “na první pokus”.

Umístěno v Časová osa | Nekomentováno

Připomínky k dokumentaci ze strany Města a ostatních subjektů a distribuce letáku OS občanům města Zábřeha (4/2007)

30. 4. 2007
 • Informační leták zpracovali a vlastním nákladem vydali členové OS a zajistili jeho distribuci do všech listvních schránek ve městě Zábřeze. V tomto letáku se OS snažilo obyvatele objektivně informovat o technických parametrech a dopadech záměru, který byl ze strany firmy WANEMI veřejně prezentován jakožto ryze ekologický a všeobecně přínosný záměr.
 • Do 21.4.2007 musely být na MŽP zaslány připomínky k dokumentaci. Občanské sdružení vyzvalo obce mikroregionu k možnosti podat připomínky (viz. dopis a informační leták), bohužel starostové okolních obcí si v té době asi neuvědomovali pravomoc a odpovědnost, kterou mohli využít na podání námitek.
 • V dubnu jsme též ještě za sdružení podali na město žádost o vypracování oponentního posudku. Stejně jako předchozí naše žádosti se i tato aktivita minula bohužel účinkem.
 • Občanské sdružení zaslalo na MŽP sedmistránkový dokument s připomínkami a námitkami.
 • Na ZM konaném 18.4.2007 bylo opět velice rušno kolem investičního záměru firmy Wanemi. Bylo mnoho diskusních příspěvků, námitek, výtek apod. Mimo jiné zde zazněly od fy Wanemi výtky na stranu města, že málo spolupracuje a proč vlastně píše připomínky na EIA. Rovněž zde zaznělo, že fy Wanemi přebere závazky z města, které mělo vybudovat přeložky inženýrských sítí, a že si je vybuduje na své náklady samo.
 • Město Zábřeh po dlouhých diskuzích částečně poupravilo své závazné stanovisko, které odešlo na MŽP.
Umístěno v Časová osa | Nekomentováno

Jednání s Městem, dopracování dokumentace (3/2007)

30. 3. 2007

Ač byla dohoda, že jednání budou vždy trojstranná, tak Wanemi tuto zásadu porušuje a sjednává si se zastupiteli schůzku bez účasti OS Za zdravý Ráječek – toto jsme jednoznačně napadli a vyžádali si u zastupitelů města svoji samostanou schůzku bez účasti fy Wanemi. Zastupitelé města vyslechli naši stranu a někteří z nich byli překvapení “přemírou informací”, které na ně přenášíme – jednoznačně o daném záměru někteří neměli ani nejmenší technické povědomí.

Umístěno v Časová osa | Nekomentováno

Petice občanů městské části Zábřeh - Ráječek (2/2007)

28. 2. 2007

Veřejnost se v této době dozvídala o “Záměru” víceméně “tajnými kanály”, vůbec neproběhlo její řádné informování. Přestože bylo vední Města známo, že se jedná o záměr, který nemá v ČR obdobu, širší informovaností občanů města se nezabývala ani komise pro místní části, ani komise pro životní prostředí.

Údaje, které občané mohli zjistit z Oznámení záměru byly děsivé!

Pro názornost uvádíme výtah z textu Oznámení (s komentářem):

Vliv na životní prostředí a veřejné zdraví:

V autorizovaném “Posouzení vlivů na veřejné zdraví” (příloha k “Oznámení záměru”) se mj. uvádí (CITUJEME:)

 • Z hlediska vlivů na veřejné zdraví je očekávána křehká rovnováha pozitivních vlivů a potencionálních rizik pro veřejné zdraví v souvislosti s realizací investiční akce “Papírna Zábřeh”.
 • Zároveň však je třeba upozornit, že již současná úroveň zátěže životního prostředí v městě Zábřehu představuje určitou antropogenní zátěž a provoz “Papírny” se bude podílet na  dalším očekávaném zvýšení vlivů na kvalitě životního prostředí.
 • V přímo dotčené sídelní části Zábřeh (Ráječek) se vlivem realizace investičního záměru “Papírna” hlukové klima výrazně změní.
 • Zdravotní riziko působení “Papírnou” se pro některé parametry přiblíží k hranici společensky přijatelného rizika.
  Hlukové klima lokality se realizací “Papírny Zábřeh” změní z venkovského a příměstského na klima průmyslové.

Nároky na dopravu:
Dopravní požadavky papírny a energetického zdroje byly odhadnuty v množství  2 x 147 těžkých nákladních vozů denně (tj. 2 x 53 655 kamionů za rok!) a pouze 5% objemu zpracovávaného sběrového papíru po železnici. Výhoda možnosti maximálního využití stávající vlečky je tak nenávratně znehodnocena pro celou uvažovanou průmyslovou zónu. Stávající silniční síť města a jeho okolí není na takovéto přepravní nároky dimenzovaná a připravená!

 • 12.2.2007 - Na základě zjištěných údajů podali občané místní části Zábřeha-Ráječka petici. Petice byla jen formálně zaregistrována (vzata na vědomí) a nikdy jsme od ZM neobdrželi odpověď na naše otázky a výzvy.
 • 14.2.2008 -
Umístěno v Časová osa | Nekomentováno

Závěry zjišťovacího řízení z oznámení Záměru (1/2007)

30. 1. 2007

Ministerstvu ŽP nestačilo pouze předložení Oznámení záměru neboť se jednalo o značně rozsáhlou investici, ale vyžadovalo zpracovat další stupeň tj. DOKUMENTACI. Viz . závěry zjišťovacího řízení.

Umístěno v Časová osa | Nekomentováno